Magdalena Goeva
Phone: 
+359 (2) 810 40 29
E-mail: 

m.goeva@iki.bas.bg