проф. д-р МИТКО ДИМИТРОВ
 
Автобиография
 
 

Контакти:

 • телефон: 02-810 40 17
 • факс: 02-988 21 08
 • e-mail: m.dimitrov@iki.bas.bg
 • адрес: ул. "Аксаков" № 3, София 1040

Рождена дата: 18.08.1950 г.

Чужди езици: английски, руски, френски
 

Област на научна квалификация:

 • Икономически науки индустриална организация, предприемачество и МСП, икономики в преход, икономическо развитие, сравнителни изследвания

Месторабота и длъжност:

 • Институт за икономически изследвания на БАН, Председател на НС, ръководител секция, професор
 • Европейско Висше Училище по икономика и мениджмънт, професор
 • Главен редактор на международното реферирано научното списание “Икономически изследвания”, 1996-досега

Образование:

 • 1968-1973 - Икономически институт (УНСС), София
 • 1986 – Доктор, Икономически институт на БАН, тема “Възникване и развитие на съвременните предприятия в българската индустрия”

Специализации и гост-изследовател:

 • 1996 - “Индустриалната политика за преструктуриране на предприятията”, Лондон Бизнес Скул, Великобритания, (6 месеца)
 • 1995 - “Развитие на малкия и среден бизнес”, Католически университет, Гент, Белгия, (1 месец)
 • 1994 - “Финансово преструктуриране на предприятията”, Международен валутен фонд, Виена, Австрия, (2 седмици)
 • 1992 - “Приватизация и преструктуриране на икономиката: изводи за България”, Британска академия, Лондон, Великобритания, (2 месеца)
 • 1982 - “Съвременни форми на индустриалното предприятие”, Икономически институт, Москва, Русия, (2 месеца)

Преподавателска дейност:

“Индустриална организация” (лекции за магистри):

 • Европейско Висше Училище по икономика и мениджмънт
 • Варненски Свободен Университет
 • Великотърновски Университет
 • Нов Български Университет
 • Софийски университет

“Предприемачество” (лекции за бакалаври):

 • Европейско Висше Училище по икономика и мениджмънт
 • Варненски Свободен Университет
 • Великотърновски Университет

Докторанти, дипломанти:

 • 7 докторанти по Корпоративно управление, Предприемачество
 • 4 успешно защитили докторанти
 • 18 дипломанти по Предприемачество

Участие в научни съвети и научни експертни комисии:

 • 2016-досега - Председател на НС на Институт за икономически изследвания на БАН
 • 1993-досега - Член на Научния съвет на Икономически институт на БАН
 • 1995-2012 - Член на Факултетния съвет на Стопански факултет, ВТУ
 • 2007-2010 - Член на Научната комисия по Икономически науки към ВАК
 • 1998-2007 - Секретар на СНС по Отраслова икономика към ВАК
 • 1993-1997 - Член на СНС по Макроикономика и Икономическа теория към ВАК
 • 1993-1995 - Член на Факултетния съвет на Стопански факултет, СУ                                

Членство в международни и национални професионални научни асоциации, федерации, дружества и др.:

 • 2013-досега - WINIR - World Interdisciplinary Network for Institutional Research, член-основател
 • 2006-досега - Европейска икономическа асоциация
 • 2000-досега - AME - Association for Modern Economy (The Network of Emerging European economies), Skopje, Macedonia - Member of AME' International Advisory Committee
 • 1997-досега - Член на УС на Българската асоциация за управленско развитие и предприемачество
 • 1993-досега - Асоциация за сравнителни икономически изследвания
 • 1998-2002 - Член на Изпълнителния Комитет на Европейската  асоциация за сравнителни икономически изследвания

Административно-управленски функции:

 • 1999-2016  - Директор на Института
 • 2012-2015 - Член на Съвета на настоятелите на БАН
 • 1992-досега - Ръководител на секция
 • 1999-2015 - Член на Общото събрание на БАН
 • 1999-досега - Член на Методическия съвет на Съвместна магистърска програма ИИ на БАН – ВТУ
 • 2007-2011 - Икономически съветник на Президента на Р България
 • 2007-2011 - Председател на Общото събрание на Стопански  факултет  на ВТУ
 • 1993-1995 - Заместник директор на Института