Prof. Dr. MITKO DIMITROV
 
Conferences
 

Публикувани доклади на конференции:

 1. Димитров, М. (отг. ред., съставител). (2009). Световната финансово-икономическа криза и България - Доклад за президента на Република България. С., Администрация на Президента на Република България, 156 с.
 2. Димитров, М. и Тотев, С. (2009). Трансграничното сътрудничество на балканските страни. – Народностопански архив, СА „Д. А. Ценов”, Свищов, година LXII, N 2, с. 5-13.
 3. Димитров, М. (2007). Основни моменти на Стратегията за ускорено развитие на българската икономика. – В: България в Европейския съюз: Първи стъпки, С., ВТУ и ИИ на БАН, ГорексПрес, с. 9-37.
 4. Димитров, М. (отг. ред., съставител и съавтор). (2007). Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България - Доклад за президента на Република България. С., Администрация на Президента на Република България, 172 с.
 5. Dimitrov, M. (2006). Enterprise Restructuring in Bulgaria at National and Regional Level. – In: Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation, IWE, Budapest, p. 7-18.
 6. Димитров, М. (2006). Възгледи за развитието на икономическата наука в България. - Икономическа мисъл, N 5, с. 22-36.
 7. Dimitrov, M. and Totev, S. (2003). Overcoming Isolation: Strategies of Development and Policies of Regional Cooperation. - In: Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУУАМ. ДонНУ, Донецк, с. 30-35.
 8. Dimitrov, M., Petrakos, G., Totev, S., Tsiapa, M. (co-author). (2003). Cross-border cooperation in Southeastern Europe: the Enterprise’s point of view. - In: Petrakos, G. and Liargovas, P. (eds.). Regional Development and Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe. SEED-University of Thessaly Press, Volos, p. 239-261.
 9. Димитров, М. (2002). Възможности и бариери пред трансграничното сътрудничество на предприятията в Югоизточна Европа. - В: Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна Европа, т. 3, Академично издателство ”Д. А. Ценов”, Свищов, с. 27-45.
 10. Димитров, М. (2002). Предприемачеството в България в постприватизационния период. - В: Социално-економски последици од приватизацията во Република Македония и Република Бугария, Фридрих Еберт, Скопие, с. 137-160.
 11. Dimitrov, M. (2002). Economics – Bulgaria. - In: Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001), Berlin, p. 34-49.
 12. Димитров, М. (2001). Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България. Кръгла маса по случай 45 години на списание "Икономическа мисъл", Варна, 18-19 май 2001 г.
 13. Dimitrov, M., Andreff, W. and Csaba, L. (eds.). (1999). Economies in Transition and the Variety of Capitalisms: Features, Changes, Convergence. Gorex Press, Sofia, 520 p.
 14. Todorov, K., Dimitrov, M. (2001). Educating Young Entrepreneurs in Bulgaria - How Training Innovations Could Be Introduced in Local Environment? - In: Klandt, H. (ed.). IntEnt98 - Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. Proceedings of the IntEnt-Conference, European Business School, Schloß Reichartshausen, Germany, July 27-29, 1998, Josef Eul Verlag, Lohmar - Köln, 478 p.
 15. Димитров, М. и Тодоров, К. (отг. ред. и съставители). (1996). Индустриалната организация и предприемачеството в преход. Информа Интелект, С., 284 с.
 16. Dimitrov, M. and Todorov, K. (eds.). (1996). Industrial organisation and entrepreneurship in transition. Informa intellect Ltd., 285 p.
 17. Димитров, М. (1996). Приспособяване на организационните и управленски структури на предприятията. - В: Димитров, М. и Тодоров, К. (отг. ред. и съставители). (1996). Индустриалната организация и предприемачеството в преход. Информа Интелект, С., 284 с.
 18. Dimitrov, M. and Totev, S. (1995). Industrial Restructuring in Transitional Economies: The Case of Bulgaria. - In: Restructuring Large Industrial Enterprises in CEE, Leuven, Belgium.
 19. Dmitrov, M and Todorov, K. (1995). Small business Development in Bulgaria. - In: Fogel, et al. (eds.). Moving to Sustainability: How to keep small business development centers alive. Averbury.
 20. Димитров, М. (1991). Приватизацията – продажба или разпределение на държавната собственост. - В: Икономически проблеми на приватизацията, Икономически Институт на БАН, С., с. 8-14.
 21. Димитров, М. (1984). Некоторые достижения и проблемы создания малых предприятий. - В: Значение, роль и формы крупных, средных и мелких хозяйственных организаций, Институт Экономики, Москва.

Доклади на международни конференции:

 1. Димитров, М. (2012). Индустриална политика за по-висока добавена стойност и производителност. Пленарен доклад на Международна юбилейна научна конференция – “20 години инвестиция в бъдещето ”,18-19 май 2012 г., Велико Търново.
 2. Димитров, М. (2012). Фактори за развитието на българската икономика. Пленарен доклад на Международна научна конференция – “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, 10-11 май 2012 г., Икономически университет – Варна.
 3. Димитров, М. (2012). Индустриална политика с оглед на развитие на индустрии с по-висока добавена стойност и производителност. Поканен доклад на Международна конференция: Заетост и доходи – диалог за растеж и по-добро бъдеще на България, 8-9 Март 2012, Хотел Шератон, София.
 4. Dimitrov, M. and Totev, S. (2008). Balkan  Countries  CBC  in  the  Framework  of  the  EU Integration Processes – The Enterprise Point of View. Paper presented to the International Scientific Conference  “Cross Border Cooperation and Entrepreneurship Development” 2-4 July 2008, Golden Sands, Varna, Bulgaria.
 5. Dimitrov, M. (2008). Economic Transformation Process in Bulgaria. Public hearing "Bulgaria, Latvia, Lithuania and Slovakia – Comparison of industrial transition models", The European Economic and Social Committee's "Consultative Commission for Industrial Change", 6-7 October 2008, Sofia, Bulgaria.
 6. Dimitrov, M. (2006). Enterprise Restructuring in Bulgaria at National and Regional Level. International Conference: Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation, IWE, Budapest.
 7. Dimitrov, M. and Totev, S. (2003). Overcoming Isolation: Strategies of Development and Policies of Regional Cooperation. Международна научно-практическа конференция “Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на ЧИС и ГУУАМ”, 17-22.09.2003, КК ”Албена”.
 8. Димитров, М. (2002). Възможности и бариери пред трансграничното сътрудничество на предприятията в Югоизточна Европа. Международна конференция “Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа”, организирана от СА “Д. А. Ценов”, ноември 2002 г., Свищов.
 9. Dimitrov, M. (2001). The Possibilities and Barriers for Economic Relations between Enterprises in Neighbour countries. Policies for Cross-Border Co-operation. International Conference: Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe. Volos, Greece, 1-3 June 2001.
 10. Димитров, М. (2001). Предприемачеството в България в постприватизационния период. Регионална научна конференция “Социално-икономически последици от приватизацията в Република Македония и Република България”, организирана и финансирана от Фондация “Фридрих Еберт”, Института по социологически и правни изследвания към МАНИ и Икономическия институт на БАН, Охрид, 21-23.09.2001.
 11. Dimitrov, M. (2001). Economics – Bulgaria. International Conference “Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001)”, 10-13.10.2001, Budapest.
 12. Димитров, М. (2000). Проблеми на предприемачеството в България. Международна конференция "Промените в обществото и приноса на образованието за възрастни", 09-10.12.2000, Благоевград.
 13. Dimitrov, M. (1998). Ownership Structures and Firm Performancein South Eastern Europe. Пета конференция на Европейската Асоциация за Сравнителни Икономически Изследвания “Economies in Transition and the Variety of Capitalisms: Features, Changes, Convergence”, 10-12 септември 1998, Варна.
 14. Todorov, K., Dimitrov, M. (1998). Educating Young Entrepreneurs in Bulgaria - How Training Innovations Could Be Introduced in Local Environment?. IntEnt98, "Internationalizing Entrepreneurship Education and Training". The 8th global IntEnt-Conference, Schloss Reichartshausen, Oestrich-Winkel/Germany, 27-29 July 1998, European Business School.
 15. Dimitrov, M. and Totev, S. (1995). Industrial Restructuring in Transitional Economies: The Case of Bulgaria. International Conference “Restructuring Large Industrial Enterprises in CEE”, Leuven, Belgium.
 16. Dmitrov, M. and Todorov, K. (1995). Small business Development in Bulgaria. International Conference - Moving to Sustainability: How to keep small business development centers alive, Washington D.C., GPO.
 17. Димитров, М. (1995). Приспособяване на организационните и управленски структури на предприятията. Международна конференция "Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход", 5-8  юни 1995 г., Албена, Варна.
 18. Димитров, М. (1990). Институционалната собственост и ускоряването на приватизационния процес. Международна конференция, Москва.
 19. Димитров, М. (1989). Развитие на производителните сили и организацията на микро равнище на икономиката. Международна конференция, Берлин.
 20. Димитров, М. (1988). Малките предприятия в социалистическите икономики. Международна конференция, София.
 21. Димитров, М. (1985). Някои въпроси при определяне степента на самостоятелност на малките предприятия. Международна конференция, Талин.
 22. Димитров, М. (1984). Некоторые достижения и проблемы создания малых предприятий. Международная конференция  "Значение, роль и формы крупных, средных и мелких хозяйственных организаций", Институт Экономики, Москва.

Председател/член на организационни комитети на конференции:

 1. "Перспективи пред индустриалния бизнес”. Юбилейна международна научна конференция, 6-7 декември 2013 г., ИУ - Варна.
 2. “European Entrepreneurship in the Globalizing Economy:Preparation of New Generation of Entrepreneursand Business Leaders”. International Conference, 3-6 June 2012, Sozopol, Bulgaria.
 3. “20 години инвестиция в бъдещето”. Международна юбилейна научна конференция,18-19 май 2012 г., Велико Търново.
 4. “Световната финансово-икономическа криза и България”. Публично обсъждане на четвъртия Годишен доклад за Президента на Републиката,  НДК, София, 18.09.2009.
 5. "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”. Юбилейна научно-практическа конференция, организирана от Икономическия институт на БАН и Стопански факултет на ВТУ, Велико Търново, 11-12.12.2009.
 6. "България в Европейския съюз: първи резултати”. Научно-практическа конференция, организирана от Икономическия институт на БАН и Стопански факултет на ВТУ, Велико Търново, 30-31.05.2008.
 7. “Стратегия за ускорено икономическо развитие”. Публично обсъждане на третия Годишен доклад за Президента на Републиката НДК, София, 15.06.2007.
 8. "България в Европейския съюз: първи стъпки”. Научно-практическа конференция,организирана от Икономическия институт на БАН и Стопански факултет на ВТУ, Велико Търново, 25-27.05.2007.
 9. "България в Европа - 2007”. Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономическия институт на БАН и Стопански факултет на ВТУ, Велико Търново, 02-04.06.2006.
 10. "Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation, International Conference”. IWE, Budapest, 16.09.2006.
 11. “Интеграцията на България в Европейския Съюз – предизвикателства на конкурентоспособността”. Научно-практическа конференция под патронажа на Президента на Р България (председател на орг. комитет), Икономически институт на БАН – Фондация “Фридрих Еберт”, София, 16.04.2005. 
 12. "Национална идентичност и евроинтеграция”. Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономическия институт на БАН и Стопански факултет на ВТУ, Велико Търново, 05-06.06.2004.
 13. “Инвестиции в бъдещето - 2003”. Четвърта научно-приложна конференция с международно участие (зам. председател), МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, Варна, 25-26.09.2003 г.
 14. “Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на ЧИС и ГУУАМ”. Международна научно-практическа конференция, 17-22.09.2003 г., КК ”Албена”.
 15. “Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа”. Международна научно-практическа конференция, 7-9.11.2002 г., Свищов.
 16. "Икономиката на България и Европейския Съюз – предприсъединителен период". Научна конференция, организирана от Икономическия институт на БАН и Фондация “Фридрих Еберт”, София, 25 април 2001 г.
 17. “Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България”. Кръгла маса по случай 45 години на списание "Икономическа мисъл", Варна, 18-19 май 2001 г.
 18. “Социално-икономически последици от приватизацията в Република Македония и Република България”. Регионална научна конференция, Фондация “Фридрих Еберт”, Института по социологически и правни изследвания към МАНИ и Икономическия институт на БАН, Охрид, 21-23.09. 2001.
 19. "Икономиките в преход". Втора българо-египетска конференция, Свищов, 2000 г.
 20. “Икономиката на България  на границата на две столетия”. Юбилейна  научна конференция по случай 50 години от създаването на  Икономическия институт на  БАН, Икономически институт на БАН, 08.10.1999 г.
 21. IntEnt99, InternationalizingEntrepreneurshipEducationandTraining, The 9th global IntEnt-Conference, 14-16 June 1999, Sofia, Bulgaria.
 22. “Икономики в преход и видовете капитализъм: характеристики, промени, конвергенция” (70 участници от 22 страни). Пета конференция на Европейската Асоциация за Сравнителни Икономически Изследвания, председател на организационния комитет, септември 1998 г., Варна.
 23. “Преструктуриране и адаптация на предприятията в новите условия”. Председател на организационния комитет, юни 1997 г., София.
 24. “Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход”. Съпредседател на организационния комитет (45 участници от 17 страни), юни 1995 г., Албена, Варна.
 25. "Икономически проблеми на приватизацията”. Икономически Институт на БАН, член на организационния комитет, юни 1991 г., София.

Пленарен (поканен) доклад:

 1. Димитров, М. (2012). Индустриална политика за по-висока добавена стойност и производителност. Пленарен доклад на Международна юбилейна научна конференция – “20 години инвестиция в бъдещето ”,18-19 май 2012 г., Велико Търново.
 2. Димитров, М. (2012). Индустриална политика с оглед на развитие на индустрии с по-висока добавена стойност и производителност. Поканен доклад на Международна конференция: Заетост и доходи – диалог за растеж и по-добро бъдеще на България, 8-9 Март 2012, Хотел Шератон, София.
 3. Димитров, М. (2012). ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, пленарен доклад на Международна научна конференция – “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, 10-11 май 2012 г., Икономически университет – Варна.
 4. Димитров, М. (2009). Основни моменти на доклада: Световната финансово-икономическа криза и България. Публично обсъждане на четвъртия Годишен доклад за Президента на Републиката “Световната финансово-икономическа криза и България ”, НДК, София, 18.09.2009.
 5. Димитров, М. (2009). Програмно и институционално осигуряване на развитието на науката. Национален форум за науката, организиран от СУБ, БАН, УС на Съвета на ректорите, ССА, Фонд “Научни изследвания”, ВАК, НАОА, ФНТС, София, 27-29.04.2009 г.
 6. Dimitrov, M. (2008). Economic Transformation Process in Bulgaria. Public hearing "Bulgaria, Latvia, Lithuania and Slovakia – Comparison of industrial transition models", The European Economic and Social Committee's "Consultative Commission for Industrial Change", 6-7 October 2008, Sofia, Bulgaria.
 7. Димитров, М. (2007). Основни моменти на Стратегията за ускорено развитие на българската икономика. Пленарен доклад на юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, организирана от Икономическия институт на БАН и Стопански факултет на ВТУ, Велико Търново, 25-27.05.2007.
 8. Димитров, М. (2007). Основни моменти на доклада: Стратегията за ускорено икономическо развитие на Република България. Публично обсъждане на третия Годишен доклад за Президента на Републиката “Стратегия за ускорено икономическо развитие”, НДК, София, 15.06.2007.
 9. Dimitrov, M. (2006). Enterprise Restructuring in Bulgaria at National and Regional Level. International conference "Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation", IWE, Budapest.
 10. Димитров, М. (2001). Предприемачеството в България в постприватизационния период. Регионална научна конференция “Социално-икономически последици от приватизацията в Република Македония и Република България”, Фридрих Еберт, 21-23 септември 2001 г., Охрид, Македония.